Disclaimer en voorwaarden

Disclaimer en voorwaarden

Bestellen bij **

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen in deze webshop is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze webshop is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan de webshop niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De webshop aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van de webshop sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze webshop eventuele hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door de webshop gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. De webshop aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de eventuele gelinkte websites.

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de webshop